Available courses

น้ำสมุนไพรฟักข้าว สำเนา 1

น้ำสมุนไพรฟักข้าว สำเนา 1

1. สรรพคุณฟักข้าว2. ส่วนประกอบการทำน้ำสมุนไพรฟักข้าว3. ขั้นตอนการทำ...
Course

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

จุดประสงค์รายวิชา 1.เข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2.ม...
Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาช...
Course

โครงการ

โครงการ

คำอธิบายรายวิชา                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ...
Course

โปรแกรมประมวลผลคำ สำเนา 1

โปรแกรมประมวลผลคำ สำเนา 1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word ...
Course

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

Course