จุดประสงค์รายวิชา

            .  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย

                ๒. สามารถใช้ภาษาไทยการสื่อสารในงานอาชีพได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 

                ๓. สามารถนำทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ

                ๔. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย

สมรรถนะรายวิชา

                ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ

                ๒. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากงานอาชีพ การฟัง การดู การอ่านตามหลักการ

                ๓. พูดติดต่อกิจธุระ  พูดในงานอาชีพตามหลักการ

                ๔. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

                ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ  การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน  ฟังและดูข่าวสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน  คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  การนำเสนอผลงาน  สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน  การพูดติดต่อกิจธุระ  สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์  สัมภาษณ์งาน  พูดเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  การเขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.             มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ

2.             สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพได้ตามหลักการ

3.             เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1.             เลือกใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาสและสถานการณ์

2.             วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ และนำเสนอข้อมูลตามหลักการ

3.             พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจและพูดในโอกาสต่างๆ ของสังคมตามหลักการ

4.             เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจและเขียนรายงานตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆ ของการเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ และเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย


           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์