ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจวงจรการวิเคราะห์ระบบงาน คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ   ขั้นตอนและวิธีการ และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการศึกษาระบบงาน วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การเขียน Data Flow Diagrams, System Flow Chart, ER-Diagram, Description Table, Description Tree และ Data Dictionaries จนการเขียนและการนำเสนอ โครงร่างระบบงานทางธุรกิจ


ศึกษาและปฏิบัติหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น ประเภทของภาพเคลื่อนไหว รูปแบบของภาพเคลื่อนไหว เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหว และฝึกปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยเครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหว สำเร็จรูป ทังแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล

ชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา