ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนี้สิน ละส่วนของเจ้าของ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าหนี้สินหมุนเวียนหนี้สิน ไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน   หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน การแบ่งและการจัดสรรกำไร  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด