ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสัมมนา หน้าที่ความรับผิดชอบและการประสานงานของ ผู้ดําเนินการประชุมสัมมนา การเขียนโครงการ การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในการ สัมมนา การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การศึกษากรณีตัวอย่าง การบรรยายพิเศษจากวิทยากร  และปฏิบัติตาม โครงการที่กําหนด และการสรุปรายงานผลการจัดสัมมนา