คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ปกกันไฟฟ้า การต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง 

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ การบันทึกบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ สินค้ารับแลกเปลี่ยน การยึดสินค้าคืน การคำนวณดอกเบี้ย แสดงรายการเกี่ยวกับการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระในงบการเงิน

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายสินค้า วิธีส่งสินค้าไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่าย หนี้สินระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน


          

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร และการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ โดยทำเป็นกรณีตัวอย่าง การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ ต่อกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้     

๑.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด

๒.  เพื่อให้มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด

๓.  เพื่อให้สามารถใช้ทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ

๔.  เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการพูด 

 

สมรรถนะรายวิชา

๑.   แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด

๒.  พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ

๓.  พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามขั้นตอน

๔.  แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์

 

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การพูดในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  พูดติดต่อกิจธุระในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงความคิดเห็น นำเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินค้าหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหน้าที่โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวรายงาน กล่าวอำลาอาลัย กล่าว                   สุนทรพจน์และอวยพรในโอกาสต่าง ๆ          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและ โภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวล กาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทย /กีฬาสากล มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่าง เหมาะสมมีความสุขภายใต้หลักความพอเพียงพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์รายวิชา

1.    มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ์

2.    เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นตามหลักการ

3.    สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม

4.    ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

มาตรฐานรายวิชา

1.    รู้จักเลือกหาและรับข้อมูลข่าวสารทางเพศจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

2.    บอกแนวทางการเริ่มต้นและสานต่อความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้กันและกันได้

3.    รู้วิธียุติความสัมพันธ์และจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้

4.    รู้จักป้องกันและหาความช่วยเหลือเมื่อถูกล่วงเกินทางเพศ

5.    แสวงหาความช่วยเหลือ ข้อคำปรึกษาจากผู้ใหญ่เพื่อหาทางเลือกก่อนตัดสินใจ

คำอธิบายรายวิชา

    ปฎิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศสัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่

สมรรถนะของรายวิชา

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

2.      ทักษะด้านการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสินใจ

3.      วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

4.      แสดงความรู้การป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี

5.      ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวปฎิบัติในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ