คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ปกกันไฟฟ้า การต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง 

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ การบันทึกบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ สินค้ารับแลกเปลี่ยน การยึดสินค้าคืน การคำนวณดอกเบี้ย แสดงรายการเกี่ยวกับการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระในงบการเงิน

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายสินค้า วิธีส่งสินค้าไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่าย หนี้สินระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน


          

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร และการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ โดยทำเป็นกรณีตัวอย่าง การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ ต่อกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้     

๑.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด

๒.  เพื่อให้มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด

๓.  เพื่อให้สามารถใช้ทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ

๔.  เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการพูด 

 

สมรรถนะรายวิชา

๑.   แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด

๒.  พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ

๓.  พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามขั้นตอน

๔.  แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์

 

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การพูดในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  พูดติดต่อกิจธุระในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงความคิดเห็น นำเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินค้าหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหน้าที่โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวรายงาน กล่าวอำลาอาลัย กล่าว                   สุนทรพจน์และอวยพรในโอกาสต่าง ๆ