ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์สมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอุปกรณ์ตรวจจับและส่งสัญญาณในการควบคุมรถยนต์