ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนา องค์การการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ จริยธรรมในการจัดการกรณีศึกษาการจัดการการ ประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง